Tổng hợp một số thông tin bảng giá đất tại các quận huyện tại TP.HCM như sau:

QUẬN ĐƯỜNG ĐƠN GIÁ
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH TRUNG SON 69,621,472
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH VO VAN VAN 18,232,490
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH LIEN AP 1-2-3 17,112,094
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH VINH LOC 12,576,120
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH LIEN AP 123 10,665,035
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH NGUYEN THI TU 9,207,491
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH TRAN DAI NGHIA 9,103,214
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH QUACH DIEU 8,786,560
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH QUOC LO 50 8,408,023
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH QUOC LO 1A 6,190,083
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH NGUYEN VAN BUA 4,777,232
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH TINH LO 10 3,902,640
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH TRAN VAN GIAU 3,297,607
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH DOAN NGUYEN TUAN 3,260,966
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH DINH DUC THIEN 2,567,835
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH NGUYEN VAN THOI 2,197,877
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BINH CHANH NGUYEN HUU TRI 1,231,145
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN CAN GIO RUNG SAC 2,965,491
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN CU CHI TINH LO 8 4,618,078
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN CU CHI QUOC LO 22 3,570,732
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON NGUYEN ANH THU 33,593,443
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON SONG HANH 29,272,096
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON LE THI HA 26,019,742
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON TRUNG MY 20,589,626
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON QUOC LO 22 16,622,249
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON TRAN VAN MUOI 13,294,608
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON THOI DONG 12,859,963
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON NGUYEN THI SOC 11,847,121
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON DANG THUC VINH 11,337,249
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON PHAN VAN DOI 8,176,667
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON BA DIEM 7,740,405
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON TINH LO 824 7,207,853
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON XUAN THOI 5,073,784
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON NGUYEN VAN BUA 4,648,864
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON DANG CONG BINH 4,197,899
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON PHAN VAN HON 4,019,352
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON PHAM VAN SANG 3,612,620
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON DUONG CONG KHI 3,396,997
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON XUAN THOI SON 2,968,143
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN HOC MON TINH LO 9 2,705,805
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE NGUYEN HUU THO 34,340,086
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE DUONG CAT LOI 33,333,015
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE PHAM HUU LAU 28,689,391
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE HUYNH TAN PHAT 27,275,698
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE LE VAN LUONG 22,787,042
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE NGUYEN BINH 17,643,519
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE DAO SU TICH 17,122,743
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE NGUYEN VAN TAO 15,973,419
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN NHA BE DAO TONG NGUYEN 12,808,497
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN HUE 984,675,628
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN AN NINH 958,403,068
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 DONG KHOI 841,099,270
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 DONG DU 775,418,268
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 HO HUAN NGHIEP 694,020,488
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 MAC THI BUOI 659,089,487
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 THI SACH 650,997,420
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 HAI TRIEU 647,542,653
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGO DUC KE 595,051,038
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 THU KHOA HUAN 593,290,032
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 LE LOI 549,115,406
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 LE THANH TON 542,956,370
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 LE ANH XUAN 517,920,000
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 LE LAI 498,170,273
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TRUONG DINH 478,043,799
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TON THAT THIEP 469,278,016
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 THAI VAN LUNG 444,728,170
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 LE THI HONG GAM 443,589,875
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 PHAN BOI CHAU 439,844,495
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 LY TU TRONG 438,823,133
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 HAM NGHI 424,148,990
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN TRAI 402,733,228
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 LUU VAN LANG 397,704,687
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 CHU MANH TRINH 396,639,447
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 BUI THI XUAN 391,647,893
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 DANG THI NHU 389,022,996
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TRAN CAO VAN 388,878,519
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TON THAT DAM 386,113,372
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 HUYNH THUC KHANG 384,521,234
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 HAI BA TRUNG 372,100,239
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGO VAN NAM 369,526,523
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TON DUC THANG 365,089,284
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 BUI VIEN 363,963,512
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN THAI BINH 358,084,389
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 PHAM NGOC THACH 348,194,483
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NAM KY KHOI NGHIA 345,581,623
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 PHAM HONG THAI 338,916,337
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 HO TUNG MAU 337,088,738
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 PASTEUR 331,599,648
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 PHO DUC CHINH 325,419,854
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 PHAM NGU LAO 319,891,794
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN VAN TRANG 310,516,204
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN CONG TRU 306,757,308
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 DO QUANG DAU 303,891,329
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TON THAT TUNG 303,889,673
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN THI MINH KHAI 301,933,763
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 LE THI RIENG 298,249,098
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 CALMETTE 291,496,354
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 KY CON 288,309,109
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN SIEU 285,316,974
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 LE CONG KIEU 285,240,278
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN DINH CHIEU 282,666,206
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NAM QUOC CANG 277,678,452
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TRAN HUNG DAO 277,109,202
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 THAI BINH 275,918,700
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 SUONG NGUYET ANH 270,825,096
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 PHUNG KHAC KHOAN 264,845,229
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 CACH MANG THANG TAM 264,376,517
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN BINH KHIEM 254,372,696
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN DU 253,249,648
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 DE THAM 249,326,054
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TRINH VAN CAN 247,948,663
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN KHAC NHU 245,358,034
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 PHAM VIET CHANH 242,747,386
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 MAC DINH CHI 242,346,885
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 YERSIN 241,151,966
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN THAI HOC 239,825,291
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 CONG QUYNH 239,613,824
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 PHAN KE BINH 238,527,975
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN CU TRINH 237,366,640
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 DANG TRAN CON 235,725,600
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN PHI KHANH 235,251,058
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 DIEN BIEN PHU 232,812,650
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TRAN QUY KHOACH 225,732,830
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN VAN GIAI 224,592,267
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TRAN QUANG KHAI 216,447,354
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TRAN TUAN KHAI 216,233,316
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN VAN THU 215,517,458
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 LE DUAN 214,124,594
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 DINH CONG TRANG 208,662,004
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 HOANG SA 201,681,998
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN CANH CHAN 199,285,119
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TRAN NHAT DUAT 196,281,078
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN VAN CU 193,567,066
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 CO BAC 193,455,715
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 DINH TIEN HOANG 191,596,155
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 LY CHINH THANG 188,202,744
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN HUY TU 187,998,392
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 CAO BA NHA 186,460,258
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 THACH THI THANH 183,852,647
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TRAN DINH XU 180,638,395
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 LUONG HUU KHANH 179,302,819
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 DANG DUNG 176,664,910
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN VAN NGUYEN 176,493,531
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN THANH Y 172,117,113
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 HO HAO HON 168,488,760
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TRAN KHAC CHAN 166,626,129
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 MAI THI LUU 164,612,088
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 BEN CHUONG DUONG 161,377,644
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 DANG TAT 161,069,185
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 HUYNH KHUONG NINH 159,764,630
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TRAN DOAN KHANH 155,418,739
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN HUU CAU 153,224,471
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TRUONG SA 151,112,739
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 VO THI SAU 148,615,399
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 PHAN LIEM 148,059,191
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TRAN KHANH DU 146,076,108
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 PHAN TON 143,478,755
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 VO VAN KIET 143,431,825
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 CO GIANG 141,247,356
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 PHAN NGU 136,473,222
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 LY VAN PHUC 132,797,131
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN QUANG 128,156,734
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 NGUYEN VAN MAI 112,734,375
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 BA LE CHAN 111,011,467
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 TRUONG HAN SIEU 99,259,061
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 1 CAY DIEP 89,374,072
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 NGO GIA TU 243,476,425
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 NGUYEN TRI PHUONG 236,610,790
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 3/2 231,495,834
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 CAO THANG 219,057,462
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 SU VAN HANH 201,713,258
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 LY THAI TO 201,611,178
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 VINH VIEN 191,788,816
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 NGO QUYEN 187,582,115
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 LY THUONG KIET 181,547,697
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 BAN CO 180,432,287
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 NGUYEN CHI THANH 179,894,561
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 TRAN MINH QUYEN 179,791,727
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 NGUYEN TIEU LA 176,401,251
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 HOA HAO 176,353,767
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 TRAN BINH TRONG 172,790,894
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 LE HONG PHONG 170,753,696
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 BA HAT 169,401,735
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 NHAT TAO 167,710,789
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 HO BA KIEN 166,753,383
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 NGUYEN GIAN THANH 165,297,484
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 HUNG VUONG 159,520,604
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 TRAN THIEN CHANH 156,506,502
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 TRAN NHAN TON 155,291,322
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 TO HIEN THANH 154,436,967
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 NGUYEN KIM 151,733,808
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 HOANG DU KHUONG 151,163,167
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 DIEN BIEN PHU 150,355,111
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 DONG NAI 142,358,581
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 HOA HUNG 139,626,261
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 THANH THAI 133,005,332
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 CACH MANG THANG TAM 132,901,397
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 DAO DUY TU 132,410,104
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 NGUYEN NGOC LOC 131,884,189
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 NGUYEN DUY DUONG 130,010,832
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 TAN PHUOC 123,342,439
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 BA VI 120,753,328
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 NGUYEN LAM 117,610,833
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 CUU LONG 116,484,552
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 HONG LINH 112,561,992
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 TAM DAO 107,317,340
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 TRUONG SON 106,008,533
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 CU XA NGUYEN TRUNG TRUC 104,688,067
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 CU XA BAC HAI 101,413,768
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 BACH MA 101,402,617
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 BAC HAI 101,040,450
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 CU XA DONG TIEN 97,123,917
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 THAT SON 91,370,581
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 10 BUU LONG 82,382,121
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 3/2 185,200,051
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 LY NAM DE 184,250,741
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 MINH PHUNG 173,674,802
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 LANH BINH THANG 170,262,354
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 ONG ICH KHIEM 156,447,359
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 NGUYEN CHI THANH 146,800,227
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 PHO CO DIEU 142,871,467
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 LU GIA 138,953,695
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 HAN HAI NGUYEN 137,427,405
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 LAC LONG BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 135,272,874
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 TUE TINH 132,750,940
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 LY THUONG KIET 116,336,266
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 BINH THOI 115,760,388
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 TAN KHAI 115,410,343
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 LE DAI HANH 115,191,340
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 TON THAT HIEP 110,761,370
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 XOM DAT 109,582,481
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 HONG BANG 108,996,581
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 CONG CHUA NGOC HAN 108,017,380
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 AU CO 103,921,933
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 NHAT TAO 103,280,611
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 LO SIEU 103,241,411
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 NGUYEN THI NHO 99,518,991
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 CU XA LU GIA 95,684,931
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 DUONG DINH NGHE 94,866,361
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 HOA BINH 93,844,827
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 DOI CUNG 93,421,499
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 HOANG DUC TUONG 92,478,325
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 TAN PHUOC 88,966,621
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 THAI PHIEN 83,720,768
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN SU 79,364,118
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 11 LE THI BACH CAT 70,128,169
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 TRUONG CHINH 50,844,117
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 NGUYEN ANH THU 46,344,590
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 NGUYEN VAN QUA 44,743,985
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 NGUYEN THI KIEU 34,647,222
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 LE VAN KHUONG 33,353,176
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 TO KY 30,550,870
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 THOI AN 35 30,214,502
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 HA HUY GIAP 29,237,555
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 AN LOC 27,799,279
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 VUON LAI 27,718,731
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 TAN CHANH HIEP 8 25,027,446
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 THANH LOC 19 24,746,030
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 THANH XUAN 22 23,470,356
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 THANH LOC 15 22,239,649
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 THANH XUAN 25 21,455,642
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 THANH LOC 31 19,388,294
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 THANH LOC 37 18,221,696
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 THANH XUAN 38 17,486,415
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 THANH LOC 15,911,805
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 THANH LOC 41 14,175,630
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 THANH XUAN 13 12,985,357
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 12 THANH LOC 13 11,200,595
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 TRAN NAO 114,516,630
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 LUONG DINH CUA 89,629,031
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 AN PHU AN KHANH 88,170,152
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 SONG HANH 79,103,363
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 GIANG VAN MINH 78,011,430
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 LE VAN MIEN 77,254,160
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 QUOC HUONG 73,641,559
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 NGUYEN VAN HUONG 70,286,434
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 NGO QUANG HUY 63,575,174
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 DONG VAN CONG 59,321,465
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 THAO DIEN 59,153,017
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 LE VAN THINH 54,147,731
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 NGUYEN BA HUAN 53,082,824
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 NGUYEN DUY TRINH 50,144,174
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 NGUYEN TRUNG NGUYET 44,596,960
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 NGUYEN THI DINH 44,503,720
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 2 BINH TRUNG 34,428,977
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 HAI BA TRUNG 348,242,915
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 PHAM NGOC THACH 335,134,326
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 NGUYEN THI MINH KHAI 299,018,629
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 LE QUY DON 285,790,008
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 NAM KY KHOI NGHIA 285,352,182
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 TRUONG DINH 276,862,478
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 BA BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN THANH BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 263,632,778
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 NGUYEN DINH CHIEU 253,410,497
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 CAO THANG 253,222,317
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 VO VAN TAN 251,843,328
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 NGUYEN THI NHIEM 247,181,050
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 HO XUAN HUONG 242,968,072
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 PASTEUR 232,770,256
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 NGUYEN THONG 226,982,646
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 NGUYEN THIEN THUAT 226,367,966
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 TRAN QUOC THAO 222,704,984
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 TRAN QUOC TOAN 218,646,106
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 NGUYEN THI DIEU 206,651,648
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 TU XUONG 204,092,043
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 LY THAI TO 199,002,100
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 NGO THOI NHIEM 193,880,620
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 BAN CO 189,868,782
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 VO THI SAU 183,778,165
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 LE VAN SY 182,562,463
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 KY DONG 180,670,488
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 LY CHINH THANG 179,126,040
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 DIEN BIEN PHU 177,937,450
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 HUYNH VAN BANH 175,490,351
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 RACH BUNG BINH 175,361,884
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 TRAN CAO VAN 175,219,052
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 LE NGO CAT 170,191,226
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 NGUYEN HIEN 169,256,898
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 CACH MANG THANG TAM 167,811,439
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 TRAN QUANG DIEU 167,414,698
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 TRUONG QUYEN 162,957,339
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 PHAM DINH TOAI 161,172,854
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 NGUYEN SON HA 154,882,194
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 NGUYEN PHUC NGUYEN 148,937,121
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 SO 4 142,677,778
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 CU XA DO THANH 137,682,799
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 TRUONG SA 132,393,328
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 VUON CHUOI 127,695,869
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 NGUYEN THUONG HIEN 125,411,523
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 TRAN VAN DANG 124,070,649
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 HUYNH TINH CUA 118,816,720
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 NGUYEN VAN MAI 113,001,465
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 3 HOANG SA 110,591,643
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 4 DUONG KHANH HOI 173,738,034
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 4 BEN VAN DON 148,634,873
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 4 NGUYEN TAT THANH 138,770,006
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 4 TAN VINH 128,629,167
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 4 VINH KHANH 117,792,524
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 4 VINH HOI 108,062,500
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 4 TON THAT THUYET 94,587,278
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 4 TON DAN 79,966,083
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 4 XOM CHIEU 66,403,598
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 4 DOAN VAN BO 46,821,187
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 TRAN HUNG DAO 249,965,851
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 SU VAN HANH 246,386,238
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 AN DUONG VUONG 241,611,071
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 LE HONG PHONG 231,190,620
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 NGUYEN TRAI 223,177,658
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 CHAU VAN LIEM 218,074,586
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 TRAN BINH TRONG 199,126,200
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 NGUYEN VAN CU 197,092,880
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 NGUYEN CHI THANH 192,000,293
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 HUYNH MAN DAT 189,725,275
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 TRAN PHU 189,496,783
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 NGUYEN BIEU 181,218,061
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 BUI HUU NGHIA 178,577,361
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 HUNG VUONG 178,004,262
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 PHAN VAN TRI 173,815,608
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 NGUYEN TRI PHUONG 171,239,255
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 BACH VAN 165,087,567
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 KY HOA 161,561,959
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 HONG BANG 159,420,867
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 TRAN XUAN HOA 157,409,156
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 NGUYEN DUY DUONG 151,581,580
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 NGHIA THUC 140,728,467
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 NGO QUYEN 140,000,140
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 TRAN TUAN KHAI 135,658,578
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 VO VAN KIET 133,615,128
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 LUONG NHU HOC 130,835,962
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 DO NGOC THANH 130,765,775
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 PHO CO DIEU 129,894,671
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 PHAM HUU CHI 126,655,591
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 DAO TAN 125,565,636
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 CAO DAT 121,308,741
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 5 AN BINH 110,329,892
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 GIA PHU 143,223,916
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 HONG BANG 136,702,336
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 KINH DUONG VUONG 134,012,882
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 MINH PHUNG 130,025,817
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 NGUYEN VAN LUONG 115,071,726
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 HAU GIANG 111,695,541
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 PHAM DINH HO 110,483,581
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 BA HOM 84,260,273
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 VANH DAI 81,985,833
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 PHAM VAN CHI 79,399,639
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 LE QUANG SUNG 78,557,554
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 10 PHUONG 13 78,048,127
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 CHO LON 76,871,777
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 TRAN VAN KIEU 64,522,509
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 BINH PHU 2 63,561,257
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 VAN THAN 63,071,993
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 AN DUONG VUONG 60,808,178
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 BINH PHU 58,005,856
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 TAN HOA DONG 56,771,316
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 LY CHIEU HOANG 56,406,556
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 6 LE TUAN MAU 48,125,128
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 MY HUNG 137,872,515
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 HIM LAM 127,200,000
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 BUI BANG DOAN 123,965,540
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 HUNG PHUOC 122,723,395
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 PHU MY HUNG 118,857,266
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 HIM LAM KENH TE 114,550,794
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 NGUYEN THI THAP 110,617,058
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 MAI VAN VINH 90,488,576
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 41 PHUONG TAN PHONG 89,617,230
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 40 PHUONG TAN PHONG 81,571,428
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 LAM VAN BEN 80,514,486
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 79 PHUONG TAN QUY 77,612,002
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 TAN QUY DONG 70,335,252
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 HUYNH TAN PHAT 69,630,882
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 NGUYEN VAN LINH 69,358,439
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 53 PHUONG TAN QUY 68,749,905
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 85 PHUONG TAN QUY 68,401,314
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 49 PHUONG TAN QUY 67,806,124
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 TAN MY 63,980,886
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 TAN QUY 63,641,028
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 51 PHUONG BINH THUAN 63,483,357
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 PHU THUAN 62,622,298
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 KIEU DAM 60,846,002
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 HOANG QUOC VIET 58,922,273
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 25A 56,895,420
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 LE VAN LUONG 56,815,442
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 LY PHUC MAN 56,183,905
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 TRAN XUAN SOAN 53,151,640
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 TRAN TRONG CUNG 48,645,152
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 NGUYEN VAN QUY 48,412,726
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 PHAM HUU LAU 47,614,444
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 GO O MOI 47,090,533
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 DAO TRI 46,271,769
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 7 BUI VAN BA 42,465,550
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 NGUYEN THI TAN 127,321,922
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 AU DUONG LAN 98,716,138
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 HUNG PHU 85,226,457
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 TUNG THIEN VUONG 83,026,849
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 DUONG BA TRAC 76,525,655
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 DONG HO 70,640,041
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 BONG SAO 66,676,003
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 TA QUANG BUU 65,850,689
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 PHAM THE HIEN 62,962,409
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 QUOC LO 50 57,504,732
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 BA DINH 57,082,934
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 CAO LO 50,847,917
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 NGUYEN DUY 47,310,664
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 BEN BINH DONG 41,213,267
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 41 PHUONG 16 31,770,238
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 BEN PHU DINH 28,931,680
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 LUU HUU PHUOC 28,184,584
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 ME COC 27,481,717
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 NGUYEN SY CO 25,023,541
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 8 AN DUONG VUONG 23,756,752
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 LE VAN VIET 68,717,928
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 XA LO HA NOI 64,716,784
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 DO XUAN HOP 51,145,965
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 109 46,100,471
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 MAN THIEN 45,865,146
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 DUONG DINH HOI 42,532,804
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 LANG TANG PHU 42,513,765
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 339 42,292,434
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 185 38,333,734
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 297 37,683,980
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 NGUYEN DUY TRINH 35,218,359
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 HO BA PHAN 34,116,541
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 TAN HOA 2 33,179,924
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 BUNG ONG THOAN 31,938,570
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 475 30,816,609
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 HOANG HUU NAM 29,370,191
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 LA XUAN OAI 29,305,001
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 102 28,859,202
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 LO LU 26,956,498
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 VO VAN HAT 22,888,469
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 GO CAT 21,102,161
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 TAM DA 19,581,719
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 990 19,275,615
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 PHUOC THIEN 16,639,049
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 LONG THUAN 16,491,791
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 9 LONG PHUOC 15,149,319
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN LE VAN QUOI 107,178,404
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN TEN LUA 92,020,984
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN PHUNG TA CHU 57,251,078
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN GO XOAI 53,706,576
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN LE DINH CAN 49,581,196
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN TAN KY TAN QUY 47,785,679
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN 24A 47,456,250
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN TRUONG PHUOC PHAN 44,197,512
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN 5A 41,896,875
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN 7A 41,774,118
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN TINH LO 10 41,134,624
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN HOANG VAN HOP 40,505,333
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN MA LO 39,411,097
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN MIEU BINH DONG 38,757,792
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN HO VAN LONG 38,145,164
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN DAT MOI 37,194,343
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN HUONG LO 2 36,744,147
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN 5 PHUONG BINH HUNG HOA 31,821,514
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN 6 PHUONG BINH HUNG HOA 25,311,806
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH TAN LIEN KHU 4-5 17,181,046
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH DIEN BIEN PHU 156,401,852
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH D2 153,317,702
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH BACH DANG 145,546,499
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH VU HUY TAN 142,219,444
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH PHAN VAN HAN 130,364,487
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH HOANG HOA THAM 124,870,161
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH LE QUANG DINH 122,180,801
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH NGUYEN CUU VAN 122,163,435
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH D1 119,574,385
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH NGO TAT TO 111,252,934
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH CHU VAN AN 107,620,974
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH D5 107,576,190
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH XO VIET NGHE TINH 106,037,974
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH HUYNH DINH HAI 101,388,367
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH UNG VAN KHIEM 97,457,797
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH PHAN VAN TRI 95,271,215
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH HUYNH MAN DAT 95,029,140
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH PHAM VAN DONG 91,723,037
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH TRAN QUY CAP 89,616,784
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH PHO DUC CHINH 89,148,307
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH NO TRANG LONG 88,787,900
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH BUI DINH TUY 87,027,004
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH DINH BO LINH 85,404,909
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH VU TUNG 82,956,295
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH NGUYEN VAN DAU 82,418,198
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH LE TRUC 81,963,771
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH NGUYEN THUONG HIEN 73,119,621
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH NGUYEN XI 67,171,594
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH QUOC LO 13 65,502,544
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH THANH DA 58,455,930
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN BINH THANH BINH QUOI 41,698,338
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP QUANG TRUNG 102,032,517
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP PHAN VAN TRI 94,746,961
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP NGUYEN OANH 91,708,371
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP NGUYEN THAI SON 88,332,918
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP NGUYEN VAN LUONG 84,572,382
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP PHAM VAN DONG 82,200,110
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP LE QUANG DINH 79,685,458
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP LE DUC THO 73,593,964
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP LE LOI 68,743,352
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP TAN SON 68,728,713
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP NGUYEN VAN CONG 64,097,622
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP THONG NHAT 63,861,646
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP LE HOANG PHAI 63,777,127
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP DUONG QUANG HAM 62,160,849
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP LE VAN THO 60,450,534
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP PHAM VAN CHIEU 55,866,070
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP 59 PHUONG 14 53,748,551
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP LE LAI 53,683,838
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP LE THI HONG 53,300,005
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP PHAN HUY ICH 51,306,265
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP CAY TRAM 50,168,437
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP NGUYEN DUY CUNG 45,098,999
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN GO VAP NGUYEN TU GIAN 28,947,960
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN PHAN XICH LONG 220,495,913
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN NGUYEN VAN TROI 203,256,536
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN LE VAN SY 176,298,087
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN PHAN DANG LUU 170,219,868
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN PHAN DINH PHUNG 156,749,999
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN HOA CAU 149,868,256
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN HOA HONG 148,470,016
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN PHUNG VAN CUNG 144,068,853
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN HOANG VAN THU 142,221,195
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN HOA SU 141,171,038
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN TRAN HUY LIEU 139,617,840
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN HOA CUC 137,281,543
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN HOA DAO 135,793,337
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN HOA LAN 133,437,564
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN TRUONG SA 131,275,366
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN HOA MAI 130,489,406
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN HUYNH VAN BANH 128,626,581
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN DANG VAN NGU 125,348,177
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN CU LAO 124,482,681
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN HOA SUA 119,617,169
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN DAO DUY ANH 119,371,586
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN MIEU NOI 114,344,634
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN DOAN THI DIEM 113,391,781
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN THICH QUANG DUC 113,298,837
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN TRUONG QUOC DUNG 112,238,145
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN HO BIEU CHANH 111,214,046
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN NGUYEN TRONG TUYEN 110,199,119
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN CO BAC 109,810,718
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN HOANG DIEU 109,414,073
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN NGUYEN VAN DAU 109,369,223
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN CO GIANG 108,544,532
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN DUY TAN 102,316,809
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN HO VAN HUE 99,226,356
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN NGUYEN THI HUYNH 98,919,326
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN TRAN HUU TRANG 98,750,957
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN PHO QUANG 98,725,426
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN NGUYEN THUONG HIEN 94,820,673
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN NGUYEN KIEM 94,202,533
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN NGUYEN DINH CHINH 91,091,308
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN NHIEU TU 85,479,022
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN TRAN KE XUONG 84,595,342
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN NGUYEN DINH CHIEU 81,910,674
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN DANG THAI MAI 81,531,468
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN PHU NHUAN TRAN KHAC CHAN 75,864,048
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TAN THO 267,688,741
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TAN XUAN 262,933,333
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TAN TIEN 231,361,437
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH LY THUONG KIET 174,406,169
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH PHAM PHU THU 163,801,731
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH LAC LONG BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN 149,365,917
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH CONG HOA 148,071,001
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH CACH MANG THANG TAM 146,376,740
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH PHAM VAN HAI 136,970,094
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH UT TICH 135,077,957
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGUYEN HONG DAO 134,109,371
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH LE BINH 132,547,344
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH DONG DA 131,573,562
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGUYEN THI THU MINH 128,948,310
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH LE VAN SY 125,668,998
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGO THI THU MINH 125,452,087
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGUYEN THAI BINH 125,101,892
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TAN TRANG 124,821,139
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH DONG HO 123,957,724
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH PHO QUANG 123,068,919
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH HOANG VAN THU 117,883,928
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BAU CAT 4 117,363,492
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH HOANG HOA THAM 115,481,272
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH CUU LONG 115,346,948
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BACH DANG 114,889,419
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH HONG LAC 111,977,376
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH DAT THANH 110,599,783
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TRUONG CHINH 105,349,971
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH AP BAC 104,199,606
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TRUONG CONG DINH 103,795,509
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BAU CAT 101,432,315
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BAU CAT 1 100,937,211
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGUYEN TRONG TUYEN 100,465,790
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH HOANG SA 100,208,661
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH HUYNH LAN KHANH 99,152,288
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH THANH MY 98,135,231
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BAU CAT 2 98,050,469
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH THANG LONG 98,014,129
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH PHU HOA 97,470,307
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH HONG HA 97,193,828
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH DONG NAI 96,533,744
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TAN CANH 95,862,430
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH VO THANH TRANG 95,682,855
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH YEN THE 94,708,706
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BAU CAT 3 93,998,530
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BAU CAT 5 93,546,528
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BAC HAI 93,492,428
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BAU CAT 6 92,810,764
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH XUAN DIEU 92,450,541
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGUYEN MINH HOANG 91,761,030
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH LAM SON 89,652,403
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH AU CO 89,356,156
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH LE TRUNG NGHIA 89,099,434
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TAN HAI 88,797,061
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH GIAI PHONG 87,909,743
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BEN CAT 87,646,304
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH THIEN PHUOC 86,475,428
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH PHAN SAO NAM 86,401,151
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH CHAN HUNG 85,387,756
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NI SU HUYNH LIEN 85,003,701
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH DONG DEN 83,848,192
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH LE DUY NHUAN 83,835,126
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGUYEN HIEN LE 83,453,746
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGUYEN DINH KHOI 83,409,549
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TRAN VAN HOANG 83,299,194
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH HOANG VIET 81,608,202
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH K300 80,644,079
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH THICH MINH NGUYET 79,398,674
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BA VI 79,258,062
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TU CUONG 78,942,007
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BINH GIA 77,751,780
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NHAT CHI MAI 77,687,512
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TRAN MAI NINH 76,458,469
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BE VAN DAN 75,834,722
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH PHAN VAN SUU 75,326,923
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH QUACH VAN TUAN 74,800,117
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH SAO MAI 74,244,132
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TAN SON 74,081,966
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH PHAM VAN BACH 74,051,715
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TRAN VAN QUANG 72,652,029
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH HOANG KE VIEM 71,920,395
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BA VAN 71,864,548
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGUYEN BA TUYEN 71,449,162
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH HAU GIANG 69,867,915
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGUYEN TRONG LOI 69,180,848
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGHIA PHAT 68,797,977
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TRAN VAN DU 68,588,429
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH CONG LO 68,221,261
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH BUI THI XUAN 65,277,350
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGUYEN QUANG BICH 64,881,072
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH CA VAN THINH 63,651,450
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH LE NGAN 63,559,596
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGO BE 63,207,621
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH DANG LO 61,840,696
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH CU XA TU DO 60,189,098
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGUYEN BA TONG 59,397,821
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH CHAU VINH TE 57,844,872
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH TRUNG LANG 55,136,356
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH THEP MOI 54,511,851
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH NGUYEN THANH TUYEN 53,500,363
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH PHAN HUY ICH 53,278,224
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH PHAM CU LUONG 52,713,193
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN BINH DAN TRI 44,947,186
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU TAN SON NHI 121,378,589
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU PHU THO HOA 118,449,777
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU LUY BAN BICH 109,434,338
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU TRUONG VINH KY 106,073,252
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU CAY KEO 102,688,805
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU NGUYEN XUAN KHOAT 101,821,747
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU NGUYEN THE TRUYEN 98,915,741
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU VUON LAI 94,861,621
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU TAN QUY 94,382,076
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU TAN HUONG 91,658,089
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU LE VAN PHAN 91,393,285
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU NGUYEN CUU DAM 90,730,272
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU LE KHOI 90,473,376
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU GO DAU 89,863,142
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU NGUYEN SON 88,575,847
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU VAN CAO 84,916,029
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU AU CO 84,119,604
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU NGUYEN SUY 83,370,376
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU NGUYEN NHU LAM 82,351,324
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU TRAN HUNG DAO 78,937,894
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU LE THUC HOACH 78,926,483
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU HUYNH THIEN LOC 78,430,147
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU KHUONG VIET 77,417,696
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU TAY THANH 76,865,804
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU LE SAT 75,079,409
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU THACH LAM 74,855,312
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU CAU XEO 74,300,104
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU LE TRONG TAN 74,167,626
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU THANH CONG 73,705,587
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU NGUYEN VAN SANG 73,505,371
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU TRAN TAN 72,662,513
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU DUONG VAN DUONG 70,831,085
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU LY THANH TONG 68,579,636
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU NGUYEN NGOC NHUT 66,768,584
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU DAN TOC 66,498,306
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU HIEN VUONG 66,164,545
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU DIEP MINH CHAU 63,491,667
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU LE SAO 62,478,940
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU HOA BANG 61,819,979
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU HUYNH VAN MOT 61,571,882
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU CHU THIEN 60,831,464
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU PHAN ANH 59,614,583
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU QUACH DINH BAO 58,663,304
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU THOAI NGOC HAU 57,961,718
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU TO HIEU 56,835,132
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU LE NIEM 56,782,335
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU LE LAM 55,389,218
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU LUONG TRUC DAM 55,175,000
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU LE DINH THAM 54,809,942
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU TRAN THU DO 54,173,498
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU Y LAN 53,545,876
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU TRAN QUANG CO 52,600,456
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU LE LU 51,067,143
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU DOAN HONG PHUOC 49,138,152
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU NGUYEN HUU TIEN 47,317,857
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU DO BI 45,647,252
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TAN PHU D11 44,040,301
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC VO VAN NGAN 126,708,793
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC PHAM VAN DONG 66,398,051
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC KHA VAN CAN 57,165,498
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC HOANG DIEU 2 48,588,020
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC DANG VAN BI 48,472,351
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC CHUONG DUONG 45,810,168
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC QUOC LO 13 42,818,845
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC 11 PHUONG HIEP BINH PHUOC 39,751,086
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC 8 PHUONG HIEP BINH PHUOC 37,397,582
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC LE VAN CHI 36,601,550
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC LINH TRUNG 36,456,789
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC HIEP BINH 33,448,214
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC 22 PHUONG LINH DONG 29,687,534
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC LINH DONG 29,154,428
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC TAM BINH 26,368,305
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THU DUC NGO CHI QUOC 23,979,495

Bảng giá đất TP HCM cập nhật mới nhất vào tháng 8 năm 2017. Bảng giá đất trên chỉ dùng tham khảo.