Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Mẫu số 15/HĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————————– HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT …

Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư

Mẫu số 17/HĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————————— HỢP ĐỒNG THUÊ CĂN HỘ NHÀ CHUNG …

Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất

CỤC THUẾ……CHI CỤC THUẾ……. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————————– ….ngày….tháng….năm….. TỜ KHAI NỘP THUẾCHUYỂN QUYỀN …

Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ

Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành …