Tờ khai tiền sử dụng đất

Biểu mẫu tờ khai tiền sử dụng đất là hồ sơ kê khai nộp tiền sử dụng đất. Mẫu số: 01/TSDĐ (Ban hành kèm theo …

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng công trình, nhà ở thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng, …