UBND Thành phố HCM đã ban hành Quyết định 3254/QĐ-UBND về Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 9 đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của quận 9. Bản đồ Quy Hoạch sử dụng đất Quận 9 Theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Quận […]

So sánh

Nhập vào từ khóa của bạn